Семинар – обучение на тема „ Агресия, конфликти, тормоз в училище ”

Развитието на българското общество през последните две десетилетия и значителните промени в неговите политически, икономически и социални характеристики  поставиха нови изисквания към образователно – възпитателния процес и педагогическата практика като цяло. Промени се професионалният статус на учителя, определен в нормативните документи на МОМН и училищните правилници. Учителят е не само преподавател и педагог, а и  мениджър, изпълняващ управленски функции по отношение на учебния клас. Ето защо той трябва да притежава сериозни познания, да формира и усъвършенства редица компетенции,  насочени към проучване индивидуалните особености на учениците, създаване на благоприятна учебна среда, промяна на взаимоотношенията между учители и ученици, формиране на трайна мотивация за активно участие в учебния процес. Необходимостта от тези знания и умения се наложи и от трайната  тенденция към повишаване нивото на агресивността сред учащите и конфликтите, които тя поражда в училищната общност.

„ Агресия, конфликти, тормоз в училище ” беше темата на двудневния семинар-обучение, проведен с педагогическия колектив на  ПГ „ Проф. д-р Асен Златаров ” на 28-ми и 29-ти април, 2011г. Семинарът е включен в Програмата за продължаващо обучение за специалисти от сферата на образованието на фондация „ Европартньори 2007 ”. Научен ръководител на обучаващия модул е преподавателят във Военна академия и Нов български университет – доцент, доктор по психология Георги Карастоянов.

Основни акценти на семинара бяха: същност и форми на проява на агресията и насилието сред подрастващите; същност, елементи и етапи на конфликта; видове конфликти; диагностика на конфликтната ситуация; ролята на учителя и класния ръководител като медиатор при разрешаване на конфликти между учениците; индивидуални и организационни ресурси за недопускане на агресия и тормоз и за управление на конфликтите.

По време на интерактивните занятия участниците попълваха тестове за установяване индивидуалния стил при разрешаване на конфликти и интерпретация на резултатите; работиха в групи по казуси, илюстриращи различните стратегии за преодоляване на конфликтни ситуации; упражняваха  техники за овладяване на психичния стрес, негативните емоции и агресивността.

В края на семинара учителите бяха информирани за педагогическия форум „Педагогически практики” на фондация „ Европартньори 2007 ” и получиха покана за участие в неговото електронно издание. На училищната библиотека доцент Карастоянов подари от името на фондацията литература, посветена на работата с деца със специфични образователни потребности.