Педагогическо изследване на тема „Възможности за осъществяване на интерактивен подход в обучението по математика в гимназиалния етап”Обучение на тема “Усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците”

От 02.12 до 06.12.2013г. се проведе обучение на тема “Усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците”по Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз “Инвестира във вашето бъдеще!”.

Участници в проекта: инж.Валентина Иванова и инж. Денка ГеоргиеваПрактически семинар „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците“

В неучебния за учениците ден – 16 ноември, учителите от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” проведоха първия за учебната 2013/2014 година  практически семинар, включен в плана на квалификационната дейност в училището. Темата – „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците“е една от новите в образователната оферта на РААБЕ България и има за цел усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за по-ефективно прилагане на стратегии за стимулиране мотивацията за учене на учениците; за използването на разнообразни и иновативни форми на преподаване и оценяване постиженията на учениците. Ръководител на практическия семинар беше ас. Александър Кръстевексперт и консултант по психология.„Учителското портфолио – средство за самопорезентиране и комуникация”

В неучебния за учениците ден след парламентарните избори-13 май, учителите от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” проведоха втория практически семинар, включен в плана на квалификационната дейност в училището. Темата-„Усъвършенстване на комуникативните умения. Учителското портфолио като средство за самопрезентиране и комуникация” е в контекста на едно от тематичните направления на квалификационната дейност, свързано с формиране на ключови професионални компетенции съгласно Европейската квалификационна рамка.

Учителското портфолио е особено актуален начин за самопрезентиране и дава възможности за ефективна комуникация между учители и ученици, учители и ръководители, учители и родители. Ето защо основни акценти на семинара бяха:

· Учителското портфолио като средство за представяне на учителя: квалификация, компетентности, професионални постижения, професионално и кариерно развитие; професионални възгледи, методи на педагогическа дейност, проблеми или теми на изследователска дейност.

· Електронното портфолио като средство за комуникация между учителя и учениците: възможности за ефективна обратна връзка; оценка на стила и методите на работа на учителя, дадена от учениците; оценка на резултатите и постиженията на учениците и т.н.

· Структура на учителското портфолио. Задължителни елементи. Технология на създаване на портфолиото.

Всички учители от професионалната гимназия притежават много добри компютърни умения, които прилагат в ежедневната си педагогическа дейност. Техните въпроси към научния ръководител на обучението Радослава Горанова – лектор на РААБЕ България, бяха свързани с технически подробности по технологията на създаване на електронното портфолио.

След приключване на практическия семинар всички участници споделиха единодушното си мнение, че той е навременен и полезен с оглед тенденцията за утвърждаване на учителското и ученическото портфолио като задължителен елемент в системата за контрол и оценка качеството на училищното образование.СЕМИНАР „ПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ”

На 22-ри април, 2012 г., със съдействието на РААБЕ България се проведе вторият практически семинар-обучение от  програмата за вътрешноучилищна квалификация на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”. Темата на семинара е в контекста на навлизащите все по-категорично в образователно-възпитателния процес компютърно базирани технологии. Ръководител на обучението беше инж. Ангел Ангелов-старши учител по информационни технологии в СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен, носител на отличия на Министерството на образованието, младежта и науката, на награди от престижни национални и международни конкурси, автор на монографии, учебници и справочници по информационните технологии.

В лекцията си инж. Ангелов изясни същността на електронните уроци, тяхното място в урочната работа; възможностите за използването им при преподаване на нови знавия, при затвърждаване, проверка и оценка на  знанията и уменията на учениците; проблемите, които могат да възникнат и задължителните елементи при подготовката на уроци с електронно съдържание.

Втората част на семинара беше определена за демонстрация на електронни уроци за 8-12 клас по различни предмети, представяни с интерактивна дъска. Лекторът представи разнообразни и интересни идеи за използване възможностите на тази технология, които, съчетани с традиционните методи и техники, подпомагат обучението, правят го по-привлекателно и мотивиращо учениците. Участниците в семинара имаха възможност с помощта на предварително инсталиран софтуер да усвоят някои основни умения за работа с интерактивната дъска.Програма за вътрешноучилищна квалификация

Стартира програмата за вътрешноучилищна квалификация на педагогическите кадри през учебната 2011-2012 година

На 11-ти и 12-ти ноември в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” се проведе първият от включените в годишния квалификационен план на училището обучителни семинари. Неговата тема беше: „Интерактивен подход. Разработване и прилагане на интерактивни методи в образователния процес”.
През последните години се разработват различни педагогически стратегии за борба с една от негативните тенденции в системата на образованието – отчуждаването на младежите от учебния процес, липса на мотивация за учене и в крайна сметка – отпадане на част от тях от образователната среда. В основата на една от тези стратегии за осъществяване на по-привлекателен и достъпен учебен процес е интерактивният подход, ориентиран към групова форма на учебна дейност; към получаване на знания и формиране на умения чрез взаимодействие между учителя и учениците.
Основни акценти в работата на семинара бяха: изясняване същността на интерактивния подход (елементи, характеристики, организация на педагогическата среда); запознаване с основни интерактивни методи и техники, възможностите за тяхното прилагане в условията на класно-урочната система и извънкласните форми на обучение; съчетаването им с традиционните методи на преподаване; организация на груповата работа; ролята на компютърните технологии за реализиране на интерактивен образователен процес. Разисквани бяха трудностите при прилагане на интерактивните методи – проблемът с индивидуалното оценяване на учениците при работа в група; противоречието между характера на интерактивното обучение и обвързаността на учебното съдържание с учебната програма, с времевата рамка на учебния урок.
Вторият ден на семинара премина под формата на тренинг, по време на който участниците разиграваха педагогически ситуации с прилагане на конкретни интерактивни методи и техники: „Светкавица”, „Карта на ума”, „Мозъчна атака” и др.
Семинарът се проведе под научното ръковоство на главен асистент Мирена Легурска, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. В него взеха участие и учители по общообразователна и професионална подготовка от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство. В края на семинара участниците получиха сертификати на РААБЕ България.Квалификационна дейност

Проведено обучение във връзка с квалификационната дейност на учителите


На 21.11.2010 година във връзка с квалификационната дейност в ПГ “Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Свищов се проведе обучение с учители по професоинална подготовка.

Темата беше “Работа в екип в обучението по професионална подготовка” с ръководител ст. ас. инж. Фани Тодорова от ДИУУ- СУ “Св. Климент Охридски”- гр. София по Програма за Кариерно развитие на учителите от Професионалните гимназии. За ПГ „Асен Златаров“  организатор  е училищната комисия за квалификация на учителските кадри и обмяна на опит с председател г-жа Т. Ламбева. Участваха седем учители. Обучението се проведе в ПГ по лека промишленост и строителство- гр. Свищов.

Представени бяха съвременни методи и техники за активизиране и мотивиране на учениците за учене и развиване на умения за работа в екип и група, за оценяване на знанията и уменията. След изясняване на същността и възможностите на методите и техниките бяха изпълнени задачи за групова работа.

Учителите, участвали в обучението, проявиха голям интерес, изразиха задоволство от научено и заявиха намеренията си да приложат съвременните методи и техники в обучението по теория и практика.