Семинар-обучение „Взаимодействие учител – ученик – родител“

На 3 май 2016 г. в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе квалификационен семинар-обучение с учителския колектив на тема: „Взаимодействие учител – ученик – родител“. Обучението е съгласно Годишния училищен план за квалификационната дейност в гимназията. Ръководител на семинара беше доц. д-р Петър Петров от ТУ-град Габрово.

Лекционната част на обучението включваше темите:

-         Възпитанието на детето в семейството;

-         Способи за привличане на родителите в работата на училището;

-         Доминиращи комуникативни стратегии в поведението на родителите;

-         Уважението и насърчаването-важно условие в отношенията учител-ученик;

-         Направления на взаимодействие между училището и семейството;

-         Правила за педагогическа етика между родители и учители;

-         Практически съвети за работа с родителите;

-         Условия за успешен разговор с родителите;

-         Избор на тема за успешна родителска среща;

-         Седем правила за успешна работа с родителите;

-         Нови форми на взаимодействие между семейството и училището;

-         Бариери в общуването учител-ученик.

Успоредно с теоретичната част на семинара доц. Петров подкрепяше отделните теми с множество примери от своя богат житейски опит и от опита си на преподавател. Това даде възможност на учителите да се включат активно в разискванията и да задават въпроси. В заключение всички стигнаха да извода, че взаимодействието училище-родители е доста трудно в условията на съвременната обществено-икономически обстановка и трябва да има активност и от двете страни, за да се получат положителни резултати във възпитанието на децата.Семинар-обучение

Семинар-обучение „Взаимодействие между учителя по практическа подготовка и работодателя при осъществяване на практическо обучение на учениците”

с

На 16 октомври 2015 г. част от учителите от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” участваха в  квалификационен семинар-обучение на тема „Взаимодействие между учителя по практическа подготовка и работодателя при осъществяване на практическо обучение на учениците”, проведен съвместно с учители от ПГ по лека промишленост и строителство и ДТГ „Д. Хадживасилев”. Домакин на семинара беше ДТГ „Д. Хадживасилев”. Обучението бе съгласно квалификационната програма на РИО-Велико Търново.

Лектор на семинара беше д-р Румяна Неминска. Лекционната част на обучението включваше следните теми:

-  Нормативна уредба;

- Нива на отношения: работодател-училище; учител-наставник; обучаем-наставник; обучаем – професионална среда;

-  Нива на обучение: училище – наставник; работодател – наставник;

-  Ролята на учителя – методик.

В семинара взеха участие шест учители от гимназията, водещи практическо обучение на учениците през настоящата учебна година. Всички с желание се включиха в упражненията – представяне и обсъждане на казуси, работа в групи и споделиха ,че подобен род  семинари са от полза за реализираните на целите на обучението по практика в различните професионални направления.„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ”

През последните десетилетия в европейските страни се налага тенденцията за управление на качеството на образованието, като неделима част от социално-икономическия живот. Качеството се определя като ключова дума на образователните политики, като основно стратегическо направление за реформиране на съвременното училище. Един от основните показатели за качеството на образованието е дали постиганите резултати съответстват на обществените очаквания, формулирани в държавните образователни изисквания. Ето защо, наред с методите на преподаване,  голямо значение в планирането, организацията и осъществяването на съвременния образователен процес имат и формите, методите и средствата за диагностика, оценка и анализ на постиженията на учениците по предметите от общата и професионалната подготовка.

„Съвременни технологии за анализ на резултатите от учебната дейност” беше темата на проведения на 12-ти юни семинар, с който приключи квалификационната програма на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2014-2015 г.  В обучението участваха и учители от ОУ „Христо Ботев”- с. Алеково и ОУ „Христо Ботев”- с. Ореш. Ръководител на семинара, организиран със съдействието на РААБЕ България ООД, беше г-жа Галя Шуманова – главен експерт в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Основни акценти в лекцията и практическите примери бяха:

 • Съвременни подходи за оценяване на знанията и уменията на обучаемите.
 • Характеристики на ефективната обратна връзка.
 • Видове оценяване. Формиращо оценяване.
 • Съвременни форми за проверка и оценка.
 • Измерване на факторите, които влияят върху образователните постижения на учениците.
 • Използване на данни от статистическа обработка за изготвяне на анализ. Съдържателен анализ на данни от оценяване.

В хода на лекцията учителите задаваха въпроси, дискутираха проблеми и споделяха опит от своята практика в контекста на темата на семинара.Семинар-обучение „Превенция на отпадането от училище”

На 25 април, 2015 г. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” беше домакин на квалификационен семинар-обучение на тема „Превенция на отпадането от училище”, проведен съвместно с учители от ПГ по лека промишленост и строителство. Обучението е съгласно квалификационната програма на РИО-Велико Търново, но темата му е включена и в Годишния училищен план на квалификационната дейност, в контекста на работата по Национална програма „На училище без отсъствия” – мярка „Без отсъствие”.

Ръководител на семинара беше г-жа Марияна Георгиева – магистър „Психолог”. Лекционната част на обучението включваше темите:

 • Отсъствия и риск от отпадане от училище.
 • Последици от отсъствията и ранното отпадане (социален и икономически ефект).
 • Ресурси за справяне с проблема.
 • Система за ранна сигнализация.
 • Семейството и неговата роля в превенцията на отсъствията и отпадането.
 • Ефективни модели за превенция на отпадането.
 • Добрите практики на България, Европа, САЩ и Канада.

Учителите с желание се включиха в упражненията – представяне и обсъждане на казуси, интерактивни игри, работа в групи, имащи за цел формиране на умения за мотивиране на учениците за учене, за работа с уязвими деца, с техните семейства, както и с подкрепящи институции и партньори.Обучение на тема „Пряката демокрация и опитът на Швейцария“

На 31 март ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” бе домакин на обучение във връзка с провеждане на Информационна кампания насочена към популяризиране на швейцарския опит в пряката демокрация, организирано и проведено от представители на Сдружение „Младежи, образование и общество” и Студентски философски клуб към Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Двете организации са партньори на Института за пряка демокрация, който е представител за Северен централен район. Лекцията беше с цел запознаване с пряката демокрация, основните демократични процеси и опита на Швейцария в провеждането на референдуми.

В началото чрез лекция присъстващите бяха запознати с интересни факти от опита на Швейцария при реализирането на идеите на пряката демокрация, а след това бяха проведени ролеви игри, решаване на казуси, айс брейкъри и др., чрез които бе възможно да се намери практическо решение на наболели обществени проблеми.

В обучението взеха участие ученици и учители от гимназията, гости от други училища и граждани. Всички те получиха в края на обучението специални сертификати.Педагогическо изследване на тема „Възможности за осъществяване на интерактивен подход в обучението по математика в гимназиалния етап”Обучение на тема “Усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците”

От 02.12 до 06.12.2013г. се проведе обучение на тема “Усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците”по Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз “Инвестира във вашето бъдеще!”.

Участници в проекта: инж.Валентина Иванова и инж. Денка ГеоргиеваПрактически семинар „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците“

В неучебния за учениците ден – 16 ноември, учителите от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” проведоха първия за учебната 2013/2014 година  практически семинар, включен в плана на квалификационната дейност в училището. Темата – „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците“е една от новите в образователната оферта на РААБЕ България и има за цел усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за по-ефективно прилагане на стратегии за стимулиране мотивацията за учене на учениците; за използването на разнообразни и иновативни форми на преподаване и оценяване постиженията на учениците. Ръководител на практическия семинар беше ас. Александър Кръстевексперт и консултант по психология.„Учителското портфолио – средство за самопорезентиране и комуникация”

В неучебния за учениците ден след парламентарните избори-13 май, учителите от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” проведоха втория практически семинар, включен в плана на квалификационната дейност в училището. Темата-„Усъвършенстване на комуникативните умения. Учителското портфолио като средство за самопрезентиране и комуникация” е в контекста на едно от тематичните направления на квалификационната дейност, свързано с формиране на ключови професионални компетенции съгласно Европейската квалификационна рамка.

Учителското портфолио е особено актуален начин за самопрезентиране и дава възможности за ефективна комуникация между учители и ученици, учители и ръководители, учители и родители. Ето защо основни акценти на семинара бяха:

· Учителското портфолио като средство за представяне на учителя: квалификация, компетентности, професионални постижения, професионално и кариерно развитие; професионални възгледи, методи на педагогическа дейност, проблеми или теми на изследователска дейност.

· Електронното портфолио като средство за комуникация между учителя и учениците: възможности за ефективна обратна връзка; оценка на стила и методите на работа на учителя, дадена от учениците; оценка на резултатите и постиженията на учениците и т.н.

· Структура на учителското портфолио. Задължителни елементи. Технология на създаване на портфолиото.

Всички учители от професионалната гимназия притежават много добри компютърни умения, които прилагат в ежедневната си педагогическа дейност. Техните въпроси към научния ръководител на обучението Радослава Горанова – лектор на РААБЕ България, бяха свързани с технически подробности по технологията на създаване на електронното портфолио.

След приключване на практическия семинар всички участници споделиха единодушното си мнение, че той е навременен и полезен с оглед тенденцията за утвърждаване на учителското и ученическото портфолио като задължителен елемент в системата за контрол и оценка качеството на училищното образование.СЕМИНАР „ПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ”

На 22-ри април, 2012 г., със съдействието на РААБЕ България се проведе вторият практически семинар-обучение от  програмата за вътрешноучилищна квалификация на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”. Темата на семинара е в контекста на навлизащите все по-категорично в образователно-възпитателния процес компютърно базирани технологии. Ръководител на обучението беше инж. Ангел Ангелов-старши учител по информационни технологии в СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен, носител на отличия на Министерството на образованието, младежта и науката, на награди от престижни национални и международни конкурси, автор на монографии, учебници и справочници по информационните технологии.

В лекцията си инж. Ангелов изясни същността на електронните уроци, тяхното място в урочната работа; възможностите за използването им при преподаване на нови знавия, при затвърждаване, проверка и оценка на  знанията и уменията на учениците; проблемите, които могат да възникнат и задължителните елементи при подготовката на уроци с електронно съдържание.

Втората част на семинара беше определена за демонстрация на електронни уроци за 8-12 клас по различни предмети, представяни с интерактивна дъска. Лекторът представи разнообразни и интересни идеи за използване възможностите на тази технология, които, съчетани с традиционните методи и техники, подпомагат обучението, правят го по-привлекателно и мотивиращо учениците. Участниците в семинара имаха възможност с помощта на предварително инсталиран софтуер да усвоят някои основни умения за работа с интерактивната дъска.