Педагогическо изследване на тема „Възможности за осъществяване на интерактивен подход в обучението по математика в гимназиалния етап”

На 24-ти юни се проведе последната квалификационна сбирка от програмата за вътрешноучилищна квалификация в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2013/2014 година. На нея беше представен доклад-анализ на резултатите от педагогическо изследване на тема „Възможности за осъществяване на интерактивен подход в обучението по математика в гимназиалния етап”, проведено от Тодорка Ламбева – главен учител в професионалната гимназия.

В презентацията си г-жа Ламбева запозна присъстващите с целите на изследването:

 • Подпомагане на учениците при възприемане на новия учебен материал чрез структуриране и диференциране на методичните единици в основната част от теоретичното съдържание; чрез диференциран подбор на задачите съобразно равнището на подготвеност и възможностите на учениците; чрез логическото им  подреждане съобразно методичните единици, за които се отнасят.
 • Осъществяване на нагледност, улесняваща по-цялостното възприемане и разбиране на учебното съдържание и включването на учениците в обсъждане на новата информация – извеждане на закономерности, доказване на теореми и следствия.
 • Повишаване ефективността на основните педагогически взаимодействия в процеса на обучение и нивото на усвояване на знанията и уменията на учениците чрез дейности с интерактивен характер.
 • Осъществяване на ефективна обратна връзка; формиране на умения за оценка и самооценка на усвоените знания, пропуските и допусканите грешки от страна на учениците.

Основни задачи на изследването са:

 • Разработване на методични варианти на уроци при изучаване на темата „Триъгълник” в Х клас, задължителна подготовка.
 • Разработване на учебен пакет, съдържащ печатни дидактически материали към всеки един от предвидените уроци. Проучване на възможностите за прилагане на методи и техники с интерактивен характер в работата с учебния пакет.
 • Изследване и установяване постигнатото равнище на знанията върху учебното съдържание и уменията за тяхното прилагане в различни видове задачи.

Докладът включваше описание на съдържанието на разработения от учителката учебен пакет дидактически материали към уроците от тема „Триъгълник” в Х клас, задължителна подготовка; на използваните методи с интерактивен характер при работата с учебния пакет – фронтална беседа, „мозъчна карта”, обучение чрез взаимопомощ, презентация на варианти на решения на задачи; на дейностите, извършвани от учениците по време на уроците – работа с чертежи, попълване на таблици, дописване на математически текстове и др. С цел формиране на умения за оценка и самооценка на постигнатите резултати, пропуските и допусканите грешки на учениците са предложени за попълване анкетни чек-листи за самооценка на знанията и уменията по темата „Триъгълник” и за оценка на проведените уроци с използване на работните листи от учебния пакет.

Въз основа на наблюденията върху работата на учениците по време на уроците, тяхната самоподготовка, резултатите от самостоятелната работа и проведеното контролно упражнение, както и от обобщените резултати от чек-листите са направени следните изводи:

 • Използването на разнообразни методи и дидактически материали допринася за осъществяването на по-интересен и достъпен учебен процес, за по-отговорно отношение и активност при усвояване на знанията и уменията.
 • Учебният пакет с дидактически материали улеснява възприемането на учебното съдържание от учениците, тъй като учебниците, макар и одобрени от МОН, са трудни за голяма част от тях поради стила на изложението, несъобразеност на задачите с възможностите и различните стилове на учене  на учениците, поради липсата на умения и навици за самостоятелна работа с учебника, както и поради пропуски в знанията от предишни години.
 • Работата с пакети от разработени и съобразени с възможностите на учениците дидактически материали по теми от учебното съдържание дава възможност за по-достъпно и нагледно представяне на понятията, връзките и закономерностите между тях; за прилагането им в различни дейности: попълване на таблици, схеми, работа с графики и чертежи, попълване на математически текстове и др. По този начин образователните цели могат да се постигнат в по-висока степен и с разнообразни средства.Връчване на дипломи на Випуск 2014

Директорът на гимназията инж. Албена Николова поздрави зрелостниците за успешното им дипломиране и за добрите резултати на ДЗИ. С усмивки абитуриентите от Випуск – 2014 се снимаха заедно за последен път. От днес пътищата им се разделят, животът ще поднесе нещо различно за всеки от тях. Единственото сигурно е, че те винаги ще си спомнят за своето училище – Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” и за своите учители.
На добър час!Ученическа борса „Свищов-2014″

На 11, 12 и 13 юни във фоайето на Община Свищов се проведе ученическа борса. Свищовските училища имаха удоволствието да представят на свищовската общност, на учениците и родителите своите образователни програми, предложенията си за обучение и за развитие на личността на младежите.

Нашата гимназия се представи с подробен документален филм, разказващ за материалната база, професионалното обучение и разнообразните извънкласни форми, ангажиращи учениците в тяхното свободно време.Връчване сертификати на участници в проект „Ученически практики“

На 28.05.2014 г. в ПГ”Проф. д-р Асен Златаров” бяха раздадени сертификатите на ученици, участвали и успешно завършили практическото си обучение в реална работна среда по проект BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Обучението бе реализирано в рамките на 240 часа и се проведе във фирми-партньори по проекта,с които гимназията поддържа дългогодишни взаимоотношения. На този етап взеха участие 24 ученици от специалностите:

”Промишлена електроника”,”Автотранспортна техника„ и „Електрообзавеждане на транспортна техника”, които получиха и стипендия в размер на 300 лева.Честит 24 май

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменостБлестящо представяне в общинския конкурс „Историческата памет в имената на улиците”

На 15 май в Зала 1 на Община Свищов се проведе заключителният етап на ученическия конкурс „Историческата памет в имената на улиците”, организиран от МКБППМН при Община Свищов. В залата присъстваха доц. Д-р Юлия Николова, почетният гражданин на Свищов проф. Радко Радков, краеведът д-р Иван Динков, историкът Пети Доневски, г-жа Милена Богданова – Началник отдел „Образование и култура“, представетели на местната администрация, членове на МКБППМН, учители, ученици и граждани.

В началото секретарят на МКБППМН, г-жа Вера Блажева, откри конкурса и даде думата за приветствие на заместник-кмета на Община Свищов, г-н Емил Димитров.

Целите на този ученически конкурс бяха свързани с няколко опорни точки:

 • популяризиране на знания за личности, родени в Свищов или свързали живота и дейността си с нашия град;
 • изграждане на умения за работа с исторически документи, литература и снимков материал;
 • създаване на умения за работа в екип и представяне на материалите по темата по достъпен и интересен за аудиторията начин.

Участниците бяха разделени в две възрастови групи: V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас. Още през месец март чрез жребий журито на конкурса определи улицата и реда за представяне на екипите от всяко училище. По време на конкурса всички ученици показаха, че са работили много, търсейки сведения и снимков материал за съответната историческа личност и за самата улица. Екипът на нашето училище, съставен от членове на клуб „Спектър”, се представи под № 1 с късометражния филм „Димитър Анев – първият български кмет”. Всички присъстващи в залата, а и самото жури, съставено от представители на Община Свищов, педагози и краеведи, признаха, че продукцията на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” е безспорен фаворит. В нея имаше всичко: задълбоченост и яснота на проучването, убедителност и артистичност на представянето, ефектност и креативност на изложението и не на последно място-професионализъм. Като неоспоримо признание за всичко показано е и фактът, че нашите ученици бяха бурно аплодирани от цялата зала по време на връчването на І-вата награда във втора възрастова група.

По този повод искаме да благодарим и да поздравим с постигнатия успех: Микаела Здравкова-за озвучаването на филма и за нейните репортерски способности, Момчил Иванов-за издирването и за събирането на текстовия и на снимковия материал и Салим Куйтов-за операторското майсторство, за монтажа и обработката на целия филм.

Тази инициатива на МКБППМН даде възможност нашите ученици още веднъж да разгърнат своите способностии и да покажат, че наистина могат да осмислят своето свободно време с нещо градивно, от което има полза не само училищната общност, но и свищовската общественост, тъй като става въпрос за съхраняване на историческата памет на нашия град.

Репортаж от събитието


Филм „Димитър Анев – първият български кмет“УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ, ЩО НЕ ГАСНЕ”

За поредна година гимназията участва в Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне”, организиран от Национално движение „Русофили”. Конкурсът през настоящата година е посветен на 135 годишнината от Руско-турската война 1877-78 г. за Освобождението на България и 1025 години от приемането на християнството в Русия. Екип в състав Салим Куйтов от ХІ клас, Екатерина Димитрова и Валентин Великов представи на компетентното жури  реферат на тема „Българската и руската духовност в сътрудничеството между българската и руската православни църкви”. В разработката се проследяват контактите между двете православни църкви и техните заслуги за укрепването на духовните връзки между българския и руския народ през различни периоди от историята от Х век до нашето съвремие.


На 15 май се проведе отчитане на резултатите от общинския кръг на Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне”, организиран за поредна година от Национално Движение Русофили. Рефератът на тема „Българската и руската духовност в сътрудничеството между българската и руската православни църкви” е класиран на І – място  и продължава участие в  националния кръг на конкурса.Изпращане на „Випуск 2014″

Последният звънец удари
за сбогом с теб, дванайсти клас,
довиждане,
до нови срещи и на добър час!XXX-ти национален кръг на олимпиадата по Техническо чертане

На 25 и 26 април 2014 г. в гр. Севлиево се проведе XXX-ти национален кръг на олимпиадата по Техническо чертане.

Олимпиадата обхващаше две задачи:

1. По даден детайл от натура и измервателни инструменти да се изпълни скица, включваща проекции, размери и грапавост.

2. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавости.

От нашето училище участва Момчил Стефанов от XII клас. За много доброто си представяне той получи два сертификата:

 • За участие в олимпиадата;
 • За участие в 50% от местата държавна поръчка за всички специалности, преди обявяване на първо класиране в ТУ-Габрово.

Получения резултат му се признава и при кандидатстване в ТУ-Русе, София и Варна.Областен кръг на олимпиада по Информационни технологии

Продуктът „Интерактивни панорами в село Вардим“ цели чрез подробен снимков материал да покаже на интересуващите се от природа, туризъм, екология, спорт и други подобни дейности свързани със свободното време на човека част от село Вардим, община Свищов: залесени местности от околностите на селото; крайбрежието на река Дунав; остров Вардим – защитена територия.

Демонстрация на продукта, с който ученикът участва в олимпиадата