CERN: ЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЪРЦЕТО НА ФИЗИКАТА НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ЧАСТИЦИ

От 06.10 до 10.10 се проведе обучение по Национална учителска програма за учители по професионална подготовка във CERN – Женева,Швейцария.От нашето училище в обучението участва инж.Пламен Енчев-старши учител по професонална подготовка.

Всички материали от обучението можете да намерите на сайта на CERN:

КАКВО Е CERN?

Името: Conseil Europeen pour la Recherhe Nucleaire – Eвропейска организация в областта на физиката на елементарните частици.


Началото е поставено пре 1954 г. в околностите на Женева /на границата между Швейцария и Франция/ - с цел да обедини усилията на европейските държави в областта на физиката.

Първият ускорител е пуснат през 1957г. и спрян през 1990г./synchrocyclotron – с мощност 600 MeV/.

Днес CERN разполага с най-големия комплекс от ускорители в света на елементарни частици и най-мощния инструмент за пътешествие в микросвета – Големият Адронен Колайдер/Large Hadron Collider-LHC/.

В CERN участват 21 страни-членки: Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Израел

България става официална страна член на CERN след като ратифицира Конвенцията за членство в CERN и предава договора на UNESCO на 11 юни 1999г.

Нас 113 сесия на Съвета за управление на CERN (CERN Council) – българското знаме е издигнато до знамената на останалите 19 страни членки.

Каква е мисията на CERN?

1. Разширява границите на знанието – например тайните на Големия Взрив /BIG BRANG/.

2. Развива нови технологии ,които намират приложение в различни области:

- тук е създадена глобалната мрежа УЕБ/WWW/ през 1989г.

- създадена е нова версия на глобалната мрежа – решетка /ГРИД/;

- помага на медицината за диагностика и терапия на сериозни заболявания;

3. Подготвя утрешните учени и инженери :

- от май до септември има групи за обучение от цял свят;

- има постоянно действащи летни студентски програми;

4. Обединява хората от различни страни и култури:

- ЦЕРН са отворени за целия свят:

- тук работят над 10000 учени от 85 страни;

- тук на една маса са дискутирали дори учени от Израел и Палестина;

Какво представляват ускорителите?

Те са мощни съоръжения ,които ускоряват частиците до екстремно високи енергии и ги сблъскват с други частици /изследват се събитията при тези сблъсъци/.

След построяването на първият ускорител са построени още няколко – линейни и кръгови до построяването /2007г./ и пуска /2008г./ на Големият Адронен Колайдер – Large Hadron Collider/LHC/. Колайдер – защото сеускоряват насрещни снопове от частици.

Защо ускорителите се правят все по-големи? За да се постигат по-големи скорости при ускоряването на частиците и съответно по-големи енергии при сблъсъците между тях,което води до по-задълбоченонавлизане в структурата на материята.

С построяването на LHС фундаменталната наука навлезе в нова ера – колайдерът е повратна точка във физиката на елементарните частици

Основни цели:

-Произхода на масата

-Природата на Тъмната материя

-Първичната плазма

-Материя и Антиматерия

Откритиена  2012, Нобелова Награда по Физика 2013

Нобеловата награда по физика за 2013 е присъдена на François Englert и Peter W. Higgs  -”за теоретичното откритие на механизъм, помагащ за разбиране произхода на масата на елементарните частици”, който наскоро е подтвърден чрез наблюдението на предсказаната фундаментална частица от експериментите ATLAS и CMS  на големия адронен колайдер в CERN.

Резултати от програмите за учители и ученици

 • Мотивиране на учениците да са по-прилежни в училище в часовете по физика, математика, информатика и специалните предмети .
 • Обогатява се училищната програма с най-новите достижения в областта на физиката, инженерни разработки и информационни технологии
 • Организират в училище – изложби, презенации, викторини, постерни сесии, клубове ‘Приятели на ЦЕРН’ …
 • Насърчава се любознателността и креативността на учениците
 • Докосват се до съвременната наука която се развива в CERN
 • Мотивират се да продължат образованието си в областта на физика, инженерни дисциплини, математика и информатика
 • Развиване и подобряване квалификацията  на учителите
 • Изграждане на професионални мрежи между учителите

Българите в CERN

Статутът на България като страна –членка на CERN дава възможност  на българи :

-Да работят в CERN и да дадат своя принос в изследователската дейност като:

Служители на CERN – физици,инженери,софтуерни специалисти и др.

Участници по проекти,изпратени от български университети и научни институти

-Да участват в програми за обучение

Статистика за 2014г.

 • Служители на CERN – 12
 • Млади специалисти – 7
 • Асоциирани сътрудници – 6
 • Студенти и докторанти – 3
 • Летни студенти – 2
 • Участниципопроекти (users) – 75

А сега насладете се на красивите ефекти в мултимедийния център GLOBE.Откриване на новата 2014/2015 учебна година

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!


В ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” за пореден път бе открита новата учебна година. С приветствени думи към ученици, учители, служители, родители и гости  се обърна директорът на гимназията инж. Албена Николова. Гост на тържеството бе г-жа Таня Ликова, представител на Отдел „Образование и култура” към Община Свищов. Тя прочете поздравителен адрес от името на кмета на общината г-н Станислав Благов. След това по традиция напътствени думи към деветокласниците отправи Ивелин Митроев от 12-ти клас, а от името на новопостъпващите ученици отговор прочете Мариел Йорданов. Удари първият звънец и както винаги деветокласниците бяха посрещнати на прага на гимназията с хляб и сол, и китка здравец.

НА ДОБЪР ЧАС!