16 ноември – световен ден на толерантността

На 16 ноември в Зала 1 на Община Свищов се проведе кръгла маса на Ученическите съвети към училищата в Община Свищов. Мероприятието бе организирано от МКБППМН при Община Свищов и е във връзка със задачите на Националната програма за превенция на насилието между децата.

Срещата бе открита от кмета на Община Свищов, който е и председател на МКБППМН, г-н Генчо Генчев. Гости на събитието бяха: г-жа Ренета Чобанова-Началник отдел „Закрила на детето“, Свищов, г-жа Ася Михайлова-Директор на ЦОП към Община Свищов, г-жа Теменужка Тодорова-Директор на Дневен център за деца с увреждания, г-жа Лора Георгиева-инспектор ДПС към РУП-Свищов, членове на МКБППМН, педагози и граждани.

По време на кръглата маса представителите на ученическите съвети от свищовските училища разказаха накратко за дейностите в техните учебни заведения свързани с толерантността. Присъстващите бяха удовлетворени от поднесените простички истории от учениците, които запознаваха с техни благородни постъпки към деца в неравностойно положение, деца от различни етноси и раси, деца от различни възрасти и т.н.

От нашата гимназия в срещата взеха участие: Антон Денков-председател на Ученическия съвет в ПГ „Проф. д-р Ас. Златаров“ и членовете на съвета – Ивелин Петков, Мариел Йорданов и Стамен Лазаров.

Кръглата маса завърши с пожеланието, че толерантното отношение между хората не бива да се възприема само като мероприятие за конкретната седмица, а това да бъде обичайно отношение в българското училище, защото именно толерантността може да направи света по-добър!Семинар-обучение

Семинар-обучение „Взаимодействие между учителя по практическа подготовка и работодателя при осъществяване на практическо обучение на учениците”

с

На 16 октомври 2015 г. част от учителите от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” участваха в  квалификационен семинар-обучение на тема „Взаимодействие между учителя по практическа подготовка и работодателя при осъществяване на практическо обучение на учениците”, проведен съвместно с учители от ПГ по лека промишленост и строителство и ДТГ „Д. Хадживасилев”. Домакин на семинара беше ДТГ „Д. Хадживасилев”. Обучението бе съгласно квалификационната програма на РИО-Велико Търново.

Лектор на семинара беше д-р Румяна Неминска. Лекционната част на обучението включваше следните теми:

-  Нормативна уредба;

- Нива на отношения: работодател-училище; учител-наставник; обучаем-наставник; обучаем – професионална среда;

-  Нива на обучение: училище – наставник; работодател – наставник;

-  Ролята на учителя – методик.

В семинара взеха участие шест учители от гимназията, водещи практическо обучение на учениците през настоящата учебна година. Всички с желание се включиха в упражненията – представяне и обсъждане на казуси, работа в групи и споделиха ,че подобен род  семинари са от полза за реализираните на целите на обучението по практика в различните професионални направления.„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ”

През последните десетилетия в европейските страни се налага тенденцията за управление на качеството на образованието, като неделима част от социално-икономическия живот. Качеството се определя като ключова дума на образователните политики, като основно стратегическо направление за реформиране на съвременното училище. Един от основните показатели за качеството на образованието е дали постиганите резултати съответстват на обществените очаквания, формулирани в държавните образователни изисквания. Ето защо, наред с методите на преподаване,  голямо значение в планирането, организацията и осъществяването на съвременния образователен процес имат и формите, методите и средствата за диагностика, оценка и анализ на постиженията на учениците по предметите от общата и професионалната подготовка.

„Съвременни технологии за анализ на резултатите от учебната дейност” беше темата на проведения на 12-ти юни семинар, с който приключи квалификационната програма на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2014-2015 г.  В обучението участваха и учители от ОУ „Христо Ботев”- с. Алеково и ОУ „Христо Ботев”- с. Ореш. Ръководител на семинара, организиран със съдействието на РААБЕ България ООД, беше г-жа Галя Шуманова – главен експерт в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Основни акценти в лекцията и практическите примери бяха:

 • Съвременни подходи за оценяване на знанията и уменията на обучаемите.
 • Характеристики на ефективната обратна връзка.
 • Видове оценяване. Формиращо оценяване.
 • Съвременни форми за проверка и оценка.
 • Измерване на факторите, които влияят върху образователните постижения на учениците.
 • Използване на данни от статистическа обработка за изготвяне на анализ. Съдържателен анализ на данни от оценяване.

В хода на лекцията учителите задаваха въпроси, дискутираха проблеми и споделяха опит от своята практика в контекста на темата на семинара.ПОСЕЩЕНИЕ НА „ЕКОМУЗЕЙ“ В ГРАД РУСЕ

На 30 април членовете на клуб „Екоприятели“ участваха в екскурзия до град Русе. Конкретната цел на пътуването бе свързана с посещение на Екомузей – Русе, предвидено в годишния тематичен план на СИП-Клуб „Екоприятели“ за учебната 2014-2015 г.  Екомузеят е първият по рода си в България и е част от Регионалния исторически музей – Русе. Чрез увлекателна евристична беседа членовете на клуба се запознаха с  представеното многообразие на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав, както и съжителството на човека с природата. Музеят е разположен на четири етажа, където учениците  видяха богата колекция от вкаменелости, както и диорами, представящи различни животински видове в реална среда. Специално внимание у учениците предизвика експозицията на праисторическите животни, където бе представен  макет на космат мамут (Mammuthus primigenius) в реални размери. В приземната част на музея те видяха и най-големия сладководен аквариум в България с риби от Дунав и вливащите се в него реки.Семинар-обучение „Превенция на отпадането от училище”

На 25 април, 2015 г. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” беше домакин на квалификационен семинар-обучение на тема „Превенция на отпадането от училище”, проведен съвместно с учители от ПГ по лека промишленост и строителство. Обучението е съгласно квалификационната програма на РИО-Велико Търново, но темата му е включена и в Годишния училищен план на квалификационната дейност, в контекста на работата по Национална програма „На училище без отсъствия” – мярка „Без отсъствие”.

Ръководител на семинара беше г-жа Марияна Георгиева – магистър „Психолог”. Лекционната част на обучението включваше темите:

 • Отсъствия и риск от отпадане от училище.
 • Последици от отсъствията и ранното отпадане (социален и икономически ефект).
 • Ресурси за справяне с проблема.
 • Система за ранна сигнализация.
 • Семейството и неговата роля в превенцията на отсъствията и отпадането.
 • Ефективни модели за превенция на отпадането.
 • Добрите практики на България, Европа, САЩ и Канада.

Учителите с желание се включиха в упражненията – представяне и обсъждане на казуси, интерактивни игри, работа в групи, имащи за цел формиране на умения за мотивиране на учениците за учене, за работа с уязвими деца, с техните семейства, както и с подкрепящи институции и партньори.Демонстрационна изложба, посветена на Международната година на светлината

На 14-ти април, 2015 г. в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” се състоя изложба на светлинни и звукови устройства, изработени от членовете на училищния клуб „Звук и светлина” с ръководител старши учител, инж. Пламен Енчев. Изявата е включена както в програмата на клуба, така и в училищната програма за отбелязване на Международната година на светлината и базираните на нея технологии. Пред гостите на изложбата беше демонстрирано действието на електронни устройства със звукови и светлинни ефекти – светодиодни дискоефекти, сирени с регулируеми тонове, преобразуватели „звук-светлина”, светодиодни контролери, електронен пясъчен часовник, микрофонни предусилватели и др.

Всички присъстващи с удоволствие се включиха във викторината с въпроси, отнасящи се до разпространението на светлината и звука, както и  до разнообразните приложения на видовете светлинни лъчения и звукови вълни. Вярно отговорилите получиха като подаръци забавни електронни устройства, изработени чрез SMD монтаж.Обучение на тема „Пряката демокрация и опитът на Швейцария“

На 31 март ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” бе домакин на обучение във връзка с провеждане на Информационна кампания насочена към популяризиране на швейцарския опит в пряката демокрация, организирано и проведено от представители на Сдружение „Младежи, образование и общество” и Студентски философски клуб към Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Двете организации са партньори на Института за пряка демокрация, който е представител за Северен централен район. Лекцията беше с цел запознаване с пряката демокрация, основните демократични процеси и опита на Швейцария в провеждането на референдуми.

В началото чрез лекция присъстващите бяха запознати с интересни факти от опита на Швейцария при реализирането на идеите на пряката демокрация, а след това бяха проведени ролеви игри, решаване на казуси, айс брейкъри и др., чрез които бе възможно да се намери практическо решение на наболели обществени проблеми.

В обучението взеха участие ученици и учители от гимназията, гости от други училища и граждани. Всички те получиха в края на обучението специални сертификати.Областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане

На 27 март 2015г. в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Свищов   се проведе Областен кръг на олимпиадата по Техническо чертане.

Олимпиадата включваше две задачи:

1. По даден детайл от натура и измервателни инструменти да се изпълни скица, включваща проекции, размери и грапавост.

2. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавости.

От нашето училище участваха:

 1. Калоян Николаев Борисов от IX клас;
 2. Мариел Деянов Йорданов от IX клас;
 3. Христо Пламенов Христов от X клас;
 4. Никола Даниелов Димитров от XI клас;
 5. Aлекс Айдънов Зейналов от XII клас.

  За участие в националния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 24-25.04.2015г. в гр. Русе се класираха Мариел Деянов Йорданов от IX клас и Aлекс Айдънов Зейналов от XII клас.  Регионално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“

  На 20 и 21.03.2015 г. се проведе регионалното състезание за „Най-добър автомонтьор и водач на МПС” в гр. Червен бряг. В състезанието участваха отбори от професионални гимназии от градовете: Левски, Стражица, Троян, Ловеч, Горна Оряховица, Свищов и домакините от Червен бряг. Нашият отбор бе ръководен от Божан Иванов-учител по професионална подготовка в гимназията.

  На теоритичния и практическия изпит нашият отбор в състав: Салим Куйтов, Валентин Йорданов, Даниел Маринов и Светлин Василев се представи отлично и зае  призови места както следва:

  І-място -  отборно – „Най-добър водач на МПС”;

  ІІ-място – отборно „Най-добър автомонтьор и водач на МПС“;

  ІІІ-място – отборно „Най-добър автомонтьор“;

  ІІ – място в комплексното крайно класиране  Национално състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”

  На 13 и 14 март 2015г. в ПТГ „Васил Левски“ гр. Горна Оряховица се проведе Национално състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”

  ОРГАНИЗАТОРИ: Министерство на образованието и науката, Фондация „Милен Григоров“-гр. Горна Оряховица и Технически университет – гр. Габрово

  ДОМАКИН И СЪОРГАНИЗАТОР: Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ гр. Горна Оряховица

  В състезанието участваха ученици от професионални гимназии, учещи в последните две години по професии от област на образование „Техника”, професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия” и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”. Представиха се общо 33 отбора от цялата страна.

  Състезанието се проведе по следния начин:

  1. Тест, съдържащ 40 въпроса от учебните предмети: Техническо чертане, Техническа механика, Материали и заготовки/Материалознание, Електротехника и електроника и Информационни технологии.

  2. Приложно-творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение.

  Заданията за състезанието са разработени в ПТГ „Васил Левски“ и съгласувани с МОН и ТУ – Габрово.

  Съгласно решение на Академичния съвет на Техническите  университети в Габрово, Варна, Русе и Технически колеж в Ловеч, покрилите определен брой точки получават оценка, която се признава за приемен изпит в тези висши учебни заведения.

  Учениците работиха в продължение на 3 астрономически часа. От нашето училище участваха учениците Алекс Айдънов Зейналов и Салим Османов Куйтов от XIIа клас.

  От 66 участници от цялата страна  нашите ученици се класираха на престижни места:

  7 място  зае Салим Османов Куйтов, а Алекс Айдънов Зейналов – 16 място.

  Отборът ПГ” Проф. д-р Асен Златаров”- Свищов завоюва 4 място сред всички участвали отбори от цяла България.